Appendix F. Eigenschappen index

NaamMogelijke waardesStandaard waardeIs van toepassing op
(Standaard: alle)
Overervend?Percentages
(Standaard: Niet)
Media groepen
'azimuth' <angle> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit center   Ja   mondeling
'background' ['background-color' || 'background-image' || 'background-repeat' || 'background-attachment' || 'background-position'] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee toegestaan bij 'background-position' visueel
'background-attachment' scroll | fixed | inherit scroll   Nee   visueel
'background-color' <color> | transparent | inherit transparent   Nee   visueel
'background-image' <uri> | none | inherit none   Nee   visueel
'background-position' [ [<percentage> | <length> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] | inherit 0% 0% block-level en verplaatste elementen Nee verwijs naar de grootte van de box zelf visueel
'background-repeat' repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit repeat   Nee   visueel
'border' [ 'border-width' || 'border-style' || <color> ] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-collapse' collapse | separate | inherit collapse 'table' en 'inline-table' elementen Ja   visueel
'border-color' <color>{1,4} | transparent | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-spacing' <length> <length>? | inherit 0 'table' en 'inline-table' elementen Ja   visueel
'border-style' <border-style>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-top' 'border-right' 'border-bottom' 'border-left' [ 'border-top-width' || 'border-style' || <color> ] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'border-top-color' 'border-right-color' 'border-bottom-color' 'border-left-color' <color> | inherit waarde van de 'color' eigenschap   Nee   visueel
'border-top-style' 'border-right-style' 'border-bottom-style' 'border-left-style' <border-style> | inherit none   Nee   visueel
'border-top-width' 'border-right-width' 'border-bottom-width' 'border-left-width' <border-width> | inherit medium   Nee   visueel
'border-width' <border-width>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel
'bottom' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar de hoogte van het omvattende blok visueel
'caption-side' top | bottom | left | right | inherit top 'table-caption' elementen Ja   visueel
'clear' none | left | right | both | inherit none block-level elementen Nee   visueel
'clip' <shape> | auto | inherit auto block-level en verplaatste elementen Nee   visueel
'color' <color> | inherit hangt af van de gebruikte user agent   Ja   visueel
'content' [ <string> | <uri> | <counter> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ | inherit lege string :before en :after pseudo-elementen Nee   alle
'counter-increment' [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit none   Nee   alle
'counter-reset' [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit none   Nee   alle
'cue' [ 'cue-before' || 'cue-after' ] | inherit Zie individuele eigenschappen   Nee   mondeling
'cue-after' <uri> | none | inherit none   Nee   mondeling
'cue-before' <uri> | none | inherit none   Nee   mondeling
'cursor' [ [<uri> ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize| text | wait | help ] ] | inherit auto   Ja   visueel, interactief
'direction' ltr | rtl | inherit ltr alle elementen, maar zie tekst Ja   visueel
'display' inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit inline   Nee   alle
'elevation' <angle> | below | level | above | higher | lower | inherit level   Ja   mondeling
'empty-cells' show | hide | inherit show 'table-cell' elementen Ja   visueel
'float' left | right | none | inherit none alle, behalve gepositioneerde elementen and gegenereerde inhoud Nee   visueel
'font' [ [ 'font-style' || 'font-variant' || 'font-weight' ]? 'font-size' [ / 'line-height' ]? 'font-family' ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit zie individuele eigenschappen   Ja toegestaan bij 'font-size' en 'line-height' visueel
'font-family' [[ <family-name> | <generic-family> ],]* [<family-name> | <generic-family>] | inherit hangt af van de gebruikte user agent   Ja   visueel
'font-size' <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage> | inherit medium   Ja, de ingestelde waarde is overgeërfd verwijs naar de lettertype grootte van bovenstaand element visueel
'font-size-adjust' <number> | none | inherit none   Ja   visueel
'font-stretch' normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit normal   Ja   visueel
'font-style' normal | italic | oblique | inherit normal   Ja   visueel
'font-variant' normal | small-caps | inherit normal   Ja   visueel
'font-weight' normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit normal   Ja   visueel
'height' <length> | <percentage> | auto | inherit auto alle elementen, behalve niet-verplaatste inline elementen, tabel kolommen, en kolom groepen Nee zie tekst visueel
'left' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar van breedte bovenstaand blok visueel
'letter-spacing' normal | <length> | inherit normal   Ja   visueel
'line-height' normal | <number> | <length> | <percentage> | inherit normal   Ja verwijs naar de lettertype grootte van het element zelf visueel
'list-style' [ 'list-style-type' || 'list-style-position' || 'list-style-image' ] | inherit zie individuele eigenschappen elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'list-style-image' <uri> | none | inherit none elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'list-style-position' inside | outside | inherit outside elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'list-style-type' disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit disc elementen met de eigenschap 'display: list-item' Ja   visueel
'margin' <margin-width>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'margin-top' 'margin-right' 'margin-bottom' 'margin-left' <margin-width> | inherit 0   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'marker-offset' <length> | auto | inherit auto elementen met 'display: marker' Nee   visueel
'marks' [ crop || cross ] | none | inherit none pagina context N/A   visueel, pagina's
'max-height' <length> | <percentage> | none | inherit none alle elementen, behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar hoogte van bovenstaand blok visueel
'max-width' <length> | <percentage> | none | inherit none alle elementen behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'min-height' <length> | <percentage> | inherit 0 alle elementen behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar hoogte van bovenstaand blok visueel
'min-width' <length> | <percentage> | inherit User Agent afhankelijk alle elementen behalve niet-verplaatste elementen, inline elementen en tabel elementen Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'orphans' <integer> | inherit 2 block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'outline' [ 'outline-color' || 'outline-style' || 'outline-width' ] | inherit zie individuele eigenschappen   Nee   visueel, interactief
'outline-color' <color> | invert | inherit invert   Nee   visueel, interactief
'outline-style' <border-style> | inherit none   Nee   visueel, interactief
'outline-width' <border-width> | inherit medium   Nee   visueel, interactief
'overflow' visible | hidden | scroll | auto | inherit visible block-level en verplaatste elementen Nee   visueel
'padding' <padding-width>{1,4} | inherit zie individuele eigenschappen   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'padding-top' 'padding-right' 'padding-bottom' 'padding-left' <padding-width> | inherit 0   Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'page' <identifier> | auto auto block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'page-break-after' auto | always | avoid | left | right | inherit auto block-level elementen Nee   visueel, pagina's
'page-break-before' auto | always | avoid | left | right | inherit auto block-level elementen Nee   visueel, pagina's
'page-break-inside' avoid | auto | inherit auto block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'pause' [ [<time> | <percentage>]{1,2} ] | inherit afhankelijk van user agent   Nee zie de beschrijvingen van 'pause-before' en 'pause-after' mondeling
'pause-after' <time> | <percentage> | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Nee zie tekst mondeling
'pause-before' <time> | <percentage> | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Nee zie tekst mondeling
'pitch' <frequency> | x-low | low | medium | high | x-high | inherit medium   Ja   mondeling
'pitch-range' <number> | inherit 50   Ja   mondeling
'play-during' <uri> mix? repeat? | auto | none | inherit auto   Nee   mondeling
'position' static | relative | absolute | fixed | inherit static alle elementen, behalve met gegenereerde inhoud Nee   visueel
'quotes' [<string> <string>]+ | none | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Ja   visueel
'richness' <number> | inherit 50   Ja   mondeling
'right' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'size' <length>{1,2} | auto | portrait | landscape | inherit auto pagina context N/A   visueel, pagina's
'speak' normal | none | spell-out | inherit normal   Ja   mondeling
'speak-header' once | always | inherit once elementen die tabel header informatie bevatten Ja   mondeling
'speak-numeral' digits | continuous | inherit continuous   Ja   mondeling
'speak-punctuation' code | none | inherit none   Ja   mondeling
'speech-rate' <number> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit medium   Ja   mondeling
'stress' <number> | inherit 50   Ja   mondeling
'table-layout' auto | fixed | inherit auto 'table' en 'inline-table' elementen Nee   visueel
'text-align' left | right | center | justify | <string> | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent en schrijfrichting block-level elementen Ja   visueel
'text-decoration' none | [ underline || overline || line-through || blink ] | inherit none   Nee (see prose)   visueel
'text-indent' <length> | <percentage> | inherit 0 block-level elementen Ja verwijs naar breedte van bovenstaand blok visueel
'text-shadow' none | [<color> || <length> <length> <length>? ,]* [<color> || <length> <length> <length>?] | inherit none   Nee (zie tekst)   visueel
'text-transform' capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit none   Ja   visueel
'top' <length> | <percentage> | auto | inherit auto gepositioneerde elementen Nee verwijs naar hoogte van bovenstaand blok visueel
'unicode-bidi' normal | embed | bidi-override | inherit normal alle elementen, maar zie tekst Nee   visueel
'vertical-align' baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <percentage> | <length> | inherit baseline inline-level en 'table-cell' elementen Nee verwijs naar de 'line-height' van het element zelf visueel
'visibility' visible | hidden | collapse | inherit inherit   Nee   visueel
'voice-family' [[<specific-voice> | <generic-voice> ],]* [<specific-voice> | <generic-voice> ] | inherit afhankelijk van de gebruikte user agent   Ja   mondeling
'volume' <number> | <percentage> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit medium   Ja verwijs naar de overgeërfde waarde mondeling
'white-space' normal | pre | nowrap | inherit normal block-level elementen Ja   visueel
'widows' <integer> | inherit 2 block-level elementen Ja   visueel, pagina's
'width' <length> | <percentage> | auto | inherit auto alle elementen behalve niet-verplaatste inline elementen, tabel rijen, en rij-groepen Nee verwijs naar de breedte van bovenstaand blok visueel
'word-spacing' normal | <length> | inherit normal   Ja   visueel
'z-index' auto | <integer> | inherit auto gepositioneerde elementen Nee   visueel

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 04/02/2006 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/css-rf-propidx.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Referenties

  1. Bekijk - html-document Taal van het document:nl CSS2 Specificatie : http://www.playgarden.com

Deze verwijzingen en links verwijzen naar documenten die geraadpleegd zijn tijdens het schrijven van deze pagina, of die aanvullende informatie kunnen geven, maar de auteurs van deze bronnen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina.
De auteur Deze site is als enige verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende concepten, en de vrijheden die met de referentiewerken worden genomen, hier worden gepresenteerd. Vergeet niet dat u meerdere broninformatie moet doorgeven om het risico op fouten te verkleinen.

Inhoudsopgave Haut