Informations réseau (VBScript)

Le script suivant affiche une boîte de message avec les informations réseau, comme un ipconfig sous DOS.

 1. Dim strComputer
 2. Dim colDrives, strMsg
 3. Dim WSHNetwork
 4. strComputer = "."
 5. Set NetworkPROP = WScript.CreateObject("WScript.Network")
 6. Set objWMIService = GetObject _
 7. ("winmgmts:" & "!\" & strComputer & "\root\cimv2")
 8. Set colAdapters = objWMIService.ExecQuery _
 9. ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
 10. For Each objAdapter in colAdapters
 11. Msgbox "UserName " & vbTab & "=" & NetworkPROP.UserName & vbCrLf & _
 12. "Host name: " & vbTab & "=" & objAdapter.DNSHostName & vbCrLf & _
 13. "IP address: " & vbTab & "=" & objAdapter.IPAddress(i) & vbCrLf & _
 14. "Description: " & vbTab & "=" & objAdapter.Description & vbCrLf & _
 15. "User Domain: " & vbTab & "=" & NetworkPROP.UserDomain & vbCrLf & _
 16. "Physical address: " & vbTab & "=" & objAdapter.MACAddress & vbCrLf & _
 17. "DHCP enabled: " & vbTab & "=" & objAdapter.DHCPEnabled, _
 18. vbinformation + vbOKOnly + vbmsgboxsetforeground, _
 19. "PROPRIETES RESEAU "
 20. Next
 21. Set colDrives = NetworkPROP.EnumNetworkDrives
 22. If colDrives.Count = 0 Then
 23. MsgBox "AUCUN LECTEUR RESEAU ACTIF.", _
 24. vbInformation + vbOkOnly, _
 25. L_Welcome_MsgBox_Title_Text
 26. Else
 27. strMsg = "CONNECTIONS ACTIVES : " & vbCrLf
 28. For i = 0 To colDrives.Count - 1 Step 2
 29. strMsg = strMsg & vbCrLf & colDrives(i) & vbTab & colDrives(i + 1)
 30. Next
 31. MsgBox strMsg, _
 32. vbInformation + vbOkOnly, _
 33. "CONNECTIONS RESEAU"
 34. End If

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 11/06/2004 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/vbs-ipconfig.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.