Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chân dung đường phố

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chân dung đường phố